تابلو افقی شیرود، بعد از شهرداری (غرب به شرق) -12×6

تابلو افقی شیرود، بعد از شهرداری (غرب به شرق) -12×6

تابلو افقی شیرود، بعد از شهرداری  (غرب به شرق) -12×6