رسانه های محیطی

 • All
 • پل عابر
 • بیلبورد
 • برج الماس قو
 • پل عابر عباس آباد، مقابل دادگستری (غرب به شرق) - 3×24

  پل عابر عباس آباد، مقابل دادگستری (غرب به شرق) - 3×24

  پل_عابر
 • پل عابرنوشهر، محله مزگاه (شرق به غرب) - 3×20

  پل عابرنوشهر، محله مزگاه (شرق به غرب) - 3×20

  پل_عابر
 • پل عابرنوشهر، محله مرزگاه (غرب به شرق) - 3×20

  پل عابرنوشهر، محله مرزگاه (غرب به شرق) - 3×20

  پل_عابر
 • پل عابرهچیرود، امام رود (شرق به غرب) - 3×25

  پل عابرهچیرود، امام رود (شرق به غرب) - 3×25

  پل_عابر
 • پل عابرایزدشهر، جنب مسجد (شرق به غرب) -3×30

  پل عابرایزدشهر، جنب مسجد (شرق به غرب) -3×30

  پل_عابر
 • پل عابرایزدشهر، شهرک بهارنارنج (شرق به غرب) - 3×30

  پل عابرایزدشهر، شهرک بهارنارنج (شرق به غرب) - 3×30

  پل_عابر
 • پل عابرایزدشهر، شهرک بهارنارنج (غرب به شرق) -3×30

  پل عابرایزدشهر، شهرک بهارنارنج (غرب به شرق) -3×30

  پل_عابر
 • پل عابربابل به ساری ، محله داودشت (از هردو جهت) -3×24

  پل عابربابل به ساری ، محله داودشت (از هردو جهت) -3×24

  پل_عابر
 • پل عابرتنکابن ، مقابل دانشگاه آزاد (شرق به غرب) -2×25

  پل عابرتنکابن ، مقابل دانشگاه آزاد (شرق به غرب) -2×25

  پل_عابر
 • پل عابرتنکابن ، مقابل شیلات (شرق به غرب) -2×25

  پل عابرتنکابن ، مقابل شیلات (شرق به غرب) -2×25

  پل_عابر
 • پل عابرچالوس ،محله عباس کلا (غرب به شرق) -3×25

  پل عابرچالوس ،محله عباس کلا (غرب به شرق) -3×25

  پل_عابر
 • پل عابرچمستان ، جنب بانک ملی(دانشگاه آزاد)  (از هردو جهت) -3×20

  پل عابرچمستان ، جنب بانک ملی(دانشگاه آزاد) (از هردو جهت) -3×20

  پل_عابر
 • پل عابررشت ، خروجی به طرف انزلی (از هردو جهت) -2.60×22

  پل عابررشت ، خروجی به طرف انزلی (از هردو جهت) -2.60×22

  پل_عابر
 • پل عابررویان ، شهرک فردوس1 (غرب به شرق) - 3×24.60

  پل عابررویان ، شهرک فردوس1 (غرب به شرق) - 3×24.60

  پل_عابر
 • پل عابر رویان ، شهرک فردوس2 (شرق به غرب) -3×24

  پل عابر رویان ، شهرک فردوس2 (شرق به غرب) -3×24

  پل_عابر
 • پل عابرزیرآب ، روبروی دانشگاه (شمال به جنوب) -3×20

  پل عابرزیرآب ، روبروی دانشگاه (شمال به جنوب) -3×20

  پل_عابر
 • پل عابر زیرآب ، بعد از پل سفید (غرب به شرق) -3×25

  پل عابر زیرآب ، بعد از پل سفید (غرب به شرق) -3×25

  پل_عابر
 • پل عابرساری ، جاده دریا (شرق به غرب) -3×20.5

  پل عابرساری ، جاده دریا (شرق به غرب) -3×20.5

  پل_عابر
 • پل عابر سلمانشهر، محله سی سرا (شرق به غرب) - 3×24

  پل عابر سلمانشهر، محله سی سرا (شرق به غرب) - 3×24

  پل_عابر
 • پل عابرسلمانشهر، اسب چین (شرق به غرب) -3×23

  پل عابرسلمانشهر، اسب چین (شرق به غرب) -3×23

  پل_عابر
 • پل عابرسلمانشهر، اسب چین (غرب به شرق) - 3×33

  پل عابرسلمانشهر، اسب چین (غرب به شرق) - 3×33

  پل_عابر
 • پل عابرسلمانشهر، محله جمشید اباد (غرب به شرق) - 3×18

  پل عابرسلمانشهر، محله جمشید اباد (غرب به شرق) - 3×18

  پل_عابر
 • پل عابرسلمانشهر، محله جمشیدآباد (شرق به غرب) -3×18

  پل عابرسلمانشهر، محله جمشیدآباد (شرق به غرب) -3×18

  پل_عابر
 • پل عابرسلمانشهر، محله سی سرا(غرب به شرق) -3×24

  پل عابرسلمانشهر، محله سی سرا(غرب به شرق) -3×24

  پل_عابر
 • پل عابرسلمانشهر، محله سی سرا (غرب به شرق) -3×24

  پل عابرسلمانشهر، محله سی سرا (غرب به شرق) -3×24

  پل_عابر
 • پل عابرسلمانشهر، مقابل رستوران فرزین (غرب به شرق) -3×22.80-3×33.80

  پل عابرسلمانشهر، مقابل رستوران فرزین (غرب به شرق) -3×22.80-3×33.80

  پل_عابر
 • پل عابر شیرود، مقابل دبستان شهید شیرودی (شرق به غرب) - 3×30

  پل عابر شیرود، مقابل دبستان شهید شیرودی (شرق به غرب) - 3×30

  پل_عابر
 • پل عابرعباس آباد ، محمد حسین آباد (غرب به شرق) - 3×20

  پل عابرعباس آباد ، محمد حسین آباد (غرب به شرق) - 3×20

  پل_عابر
 • پل عابرعباس آباد ، امرج کلا2 (شرق به غرب) - 3×20

  پل عابرعباس آباد ، امرج کلا2 (شرق به غرب) - 3×20

  پل_عابر
 • پل عابر عباس آباد ، اناروم ، (شرق به غرب ) ، سایز 24*3

  پل عابر عباس آباد ، اناروم ، (شرق به غرب ) ، سایز 24*3

  پل_عابر
 • پل عابرعباس آباد ، پسنده (غرب به شرق) - 3×20

  پل عابرعباس آباد ، پسنده (غرب به شرق) - 3×20

  پل_عابر
 • پل عابرفریدونکنار، مرکز شهر، جنب بانک ملت (غرب به شرق) -3×20

  پل عابرفریدونکنار، مرکز شهر، جنب بانک ملت (غرب به شرق) -3×20

  پل_عابر
 • پل عابرکلارآباد، بعد از امیر دشت (شرق به غرب) -3×24

  پل عابرکلارآباد، بعد از امیر دشت (شرق به غرب) -3×24

  پل_عابر
 • پل عابرکلارآباد ، بعد از امیر دشت (شرق به غرب) -3×24

  پل عابرکلارآباد ، بعد از امیر دشت (شرق به غرب) -3×24

  پل_عابر
 • پل عابرمتل قو، روبروی رستوران فرزین- 3×22.80-3×23.80

  پل عابرمتل قو، روبروی رستوران فرزین- 3×22.80-3×23.80

  پل_عابر
 • پل عابرنشتارود ، مقابل دبیرستان شهید رجایی (غرب به شرق) - 3×30

  پل عابرنشتارود ، مقابل دبیرستان شهید رجایی (غرب به شرق) - 3×30

  پل_عابر
 • پل عابرنشتارود ، مقابل شهرداری (غرب به شرق) - 3×20

  پل عابرنشتارود ، مقابل شهرداری (غرب به شرق) - 3×20

  پل_عابر
 • پل عابرنور ، مقابل شهرک باران (شرق به غرب) -3×25

  پل عابرنور ، مقابل شهرک باران (شرق به غرب) -3×25

  پل_عابر
 • پل عابر نور، پاسگاه پلیس راه نور(شرق به غرب) -4×25

  پل عابر نور، پاسگاه پلیس راه نور(شرق به غرب) -4×25

  پل_عابر
 • پل عابرنور، جنب ایران کتان (غرب به شرق) --3×24

  پل عابرنور، جنب ایران کتان (غرب به شرق) --3×24

  پل_عابر
 • پل عابرنور، جنب هتل آرین (غرب به شرق) -3×30

  پل عابرنور، جنب هتل آرین (غرب به شرق) -3×30

  پل_عابر
 • پل عابرنور، جنب هتل آرین (شرق به غرب) -3×30

  پل عابرنور، جنب هتل آرین (شرق به غرب) -3×30

  پل_عابر
 • تابلو فریدونکنار ، روبروی بازار ماهی (غرب به شرق) سایز 5*10

  تابلو فریدونکنار ، روبروی بازار ماهی (غرب به شرق) سایز 5*10

  بیلبورد
 • پل عابرنور، مقابل بازار دی (غرب به شرق) -4×25

  پل عابرنور، مقابل بازار دی (غرب به شرق) -4×25

  پل_عابر
 • پل عابرنور، مقابل پاسگاه پلیس راه نور(غرب به شرق) -4×25

  پل عابرنور، مقابل پاسگاه پلیس راه نور(غرب به شرق) -4×25

  پل_عابر
 • پل عابرنور، مقابل شهرداری (غرب به شرق) -3×24

  پل عابرنور، مقابل شهرداری (غرب به شرق) -3×24

  پل_عابر
 • پل عابرنور، مقابل شهرک باران (غرب به شرق) -3×25

  پل عابرنور، مقابل شهرک باران (غرب به شرق) -3×25

  پل_عابر
 • پل عابرنوشهر، محله چیلک (غرب به شرق) - 3×25

  پل عابرنوشهر، محله چیلک (غرب به شرق) - 3×25

  پل_عابر
 • تابلو افقی ایزدشهر (بلوار) ، بعد از نارنجستان ، گلستان 90 (غرب به شرق) -12×5

  تابلو افقی ایزدشهر (بلوار) ، بعد از نارنجستان ، گلستان 90 (غرب به شرق) -12×5

  بیلبورد
 • تابلو افقی ایزدشهر (بلوار)، بعد از نارنجستان ، گلستان 100-(غرب به شرق)-12×5

  تابلو افقی ایزدشهر (بلوار)، بعد از نارنجستان ، گلستان 100-(غرب به شرق)-12×5

  بیلبورد
 • تابلو افقی ایزدشهر (بلوار) ، بعد از نارنجستان ، گلستان85 (غرب به شرق) -12×5

  تابلو افقی ایزدشهر (بلوار) ، بعد از نارنجستان ، گلستان85 (غرب به شرق) -12×5

  بیلبورد
 • تابلو افقی جاده هراز ، منطقه شاهزید روبروی کارخانه شیدفر (جنوب به شمال) -5×12

  تابلو افقی جاده هراز ، منطقه شاهزید روبروی کارخانه شیدفر (جنوب به شمال) -5×12

  بیلبورد
 • تابلو افقی چمستان (بلوار) ، ورودی شهر از آمل (شمال به جنوب) -12×6

  تابلو افقی چمستان (بلوار) ، ورودی شهر از آمل (شمال به جنوب) -12×6

  بیلبورد
 • تابلو افقی چمستان(بلوار) ، ورودی شهر از نور(شرق به غرب) -10×5

  تابلو افقی چمستان(بلوار) ، ورودی شهر از نور(شرق به غرب) -10×5

  بیلبورد
 • تابلو افقی شیرود، بعد از شهرداری (غرب به شرق) -12×6

  تابلو افقی شیرود، بعد از شهرداری (غرب به شرق) -12×6

 • تابلو افقی شیرود ، بعد از شهرداری (شرق به غرب) -12×6

  تابلو افقی شیرود ، بعد از شهرداری (شرق به غرب) -12×6

  بیلبورد
 • تابلو افقی فریدونکنار(بلوار) ، شهید نامجو نرسیده به کمربندی (غرب به شرق) - 10×5

  تابلو افقی فریدونکنار(بلوار) ، شهید نامجو نرسیده به کمربندی (غرب به شرق) - 10×5

  بیلبورد
 • تابلو افقی فریدونکنار، روبروی اردوگاه شهید رجایی (غرب به شرق) -10×5

  تابلو افقی فریدونکنار، روبروی اردوگاه شهید رجایی (غرب به شرق) -10×5

  بیلبورد
 • تابلو افقی فریدونکنار، مقابل خزرشهر(غرب به شرق) -12×6

  تابلو افقی فریدونکنار، مقابل خزرشهر(غرب به شرق) -12×6

  بیلبورد
 • تابلو افقی کلار آباد بعد از شهرداری (غرب به شرق) -5×10

  تابلو افقی کلار آباد بعد از شهرداری (غرب به شرق) -5×10

  بیلبورد
 • تابلو افقی کلارآباد ، قبل از میدان خوشامیان (غرب به شرق) - 5×10

  تابلو افقی کلارآباد ، قبل از میدان خوشامیان (غرب به شرق) - 5×10

  بیلبورد
 • تابلو افقی کلارآباد ، جنب فست فود نانو (غرب به شرق) -5×10

  تابلو افقی کلارآباد ، جنب فست فود نانو (غرب به شرق) -5×10

  بیلبورد
 • تابلو افقی کلارآباد، ورودی متل قو(غرب به شرق) - 5×10

  تابلو افقی کلارآباد، ورودی متل قو(غرب به شرق) - 5×10

  بیلبورد
 • تابلو افقی کلارآباد ، جنب پاناروما (غرب به شرق) -5×10

  تابلو افقی کلارآباد ، جنب پاناروما (غرب به شرق) -5×10

  بیلبورد
 • تابلو افقی کلارآباد ، روبروی شهرداری (شرق به غرب) -5×10

  تابلو افقی کلارآباد ، روبروی شهرداری (شرق به غرب) -5×10

  بیلبورد
 • تابلو افقی کلارآباد ، قبل میدان خوشامیان (غرب به شرق) -5×10

  تابلو افقی کلارآباد ، قبل میدان خوشامیان (غرب به شرق) -5×10

  بیلبورد
 • تابلو افقی کلارآباد، قبل میدان خوشانیان (غرب به شرق) -5×10

  تابلو افقی کلارآباد، قبل میدان خوشانیان (غرب به شرق) -5×10

  بیلبورد
 • تابلو افقی کلارآباد ، مقابل امیردشت (شرق به غرب) -5×10

  تابلو افقی کلارآباد ، مقابل امیردشت (شرق به غرب) -5×10

  بیلبورد
 • تابلو افقی کلارآباد ، مقابل پانوراما (شرق به غرب) -5×10

  تابلو افقی کلارآباد ، مقابل پانوراما (شرق به غرب) -5×10

  بیلبورد
 • تابلو افقی کلارآباد ، مقابل لایکو (شرق به غرب) - 5×10

  تابلو افقی کلارآباد ، مقابل لایکو (شرق به غرب) - 5×10

  بیلبورد
 • تابلو افقی مرزن آباد ، پارک ولیعصر(جنوب به شمال) -5×10

  تابلو افقی مرزن آباد ، پارک ولیعصر(جنوب به شمال) -5×10

  بیلبورد
 • تابلو افقی مرزن آباد ، پارک ولیعصر (شمال به جنوب) -5×10

  تابلو افقی مرزن آباد ، پارک ولیعصر (شمال به جنوب) -5×10

  بیلبورد
 • تابلو افقی مرزن آباد ، شهرک صنعتی (جنوب به شمال) -6×8

  تابلو افقی مرزن آباد ، شهرک صنعتی (جنوب به شمال) -6×8

  بیلبورد
 • تابلو افقی مرزن آباد ، منطقه کوشک (شمال به جنوب) -12×6

  تابلو افقی مرزن آباد ، منطقه کوشک (شمال به جنوب) -12×6

  بیلبورد
 • تابلو افقی نور ، جنب فست فود نارنجستان (غرب به شرق) -8×4

  تابلو افقی نور ، جنب فست فود نارنجستان (غرب به شرق) -8×4

  بیلبورد
 • تابلو افقی-نور - مقابل مجتمع نگین نور-شرق به غرب-4×8

  تابلو افقی-نور - مقابل مجتمع نگین نور-شرق به غرب-4×8

  بیلبورد
 • تابلو افقی نور ، جنب بیمارستان نور(غرب به شرق) -12×6

  تابلو افقی نور ، جنب بیمارستان نور(غرب به شرق) -12×6

  بیلبورد
 • تابلو افقی نوشهر، چلندر2 (غرب به شرق) - 14×7

  تابلو افقی نوشهر، چلندر2 (غرب به شرق) - 14×7

  بیلبورد
 • تابلو افقی هراز ، منطقه پلور، روبروی پاسگاه انتظامی پلور (از هردو جهت) -12×5

  تابلو افقی هراز ، منطقه پلور، روبروی پاسگاه انتظامی پلور (از هردو جهت) -12×5

  بیلبورد
 • تابلو افقی ورودی نوشهر ، جنب پارک نگین (شرق به غرب) -10×5

  تابلو افقی ورودی نوشهر ، جنب پارک نگین (شرق به غرب) -10×5

  بیلبورد
 • تابلو عمودی فریدونکنار، مقابل خزرشهر(غرب به شرق) - 11×5

  تابلو عمودی فریدونکنار، مقابل خزرشهر(غرب به شرق) - 11×5

  بیلبورد
 • تابلو عمودی ایزدشهر، مقابل نارنجستان (شرق به غرب) -4.5×7

  تابلو عمودی ایزدشهر، مقابل نارنجستان (شرق به غرب) -4.5×7

  بیلبورد
 • تابلو عمودی مرزن آباد به طرف تهران (شمال به جنوب) -5×10

  تابلو عمودی مرزن آباد به طرف تهران (شمال به جنوب) -5×10

  بیلبورد
 • تابلو عمودی ، مرزن آباد به طرف چالوس (جنوب به شمال)-5×10

  تابلو عمودی ، مرزن آباد به طرف چالوس (جنوب به شمال)-5×10

  بیلبورد
 • تابلو عمودی نوشهر، پل ماشالک (شرق به غرب) -6×8

  تابلو عمودی نوشهر، پل ماشالک (شرق به غرب) -6×8

  بیلبورد
 • رویان شهرک فردوس 2 ، (غرب به شرق) - 3×24.60

  رویان شهرک فردوس 2 ، (غرب به شرق) - 3×24.60

  بیلبورد
 • نابلو افقی فریدونکنار، بلوارنماز روبروی مصلی (غرب به شرق) -10×5

  نابلو افقی فریدونکنار، بلوارنماز روبروی مصلی (غرب به شرق) -10×5

  بیلبورد
 • پل عابرعباس آباد،امرج کلا (شرق به غرب) -3×30

  پل عابرعباس آباد،امرج کلا (شرق به غرب) -3×30

  پل_عابر
 • پل عابرعباس آباد ، محمد حسین آباد (شرق به غرب) -3×30

  پل عابرعباس آباد ، محمد حسین آباد (شرق به غرب) -3×30

  پل_عابر
 • پل عابر قائمشهر به ساری (غرب به شرق) - 3×24

  پل عابر قائمشهر به ساری (غرب به شرق) - 3×24

  پل_عابر
 • پل عابرنشتارود ، مقابل دبیرستان شهید رجایی (شرق به غرب) - 3×30

  پل عابرنشتارود ، مقابل دبیرستان شهید رجایی (شرق به غرب) - 3×30

  پل_عابر
 • پل عابرنوشهر- چیلک- شرق به غرب- 3×25

  پل عابرنوشهر- چیلک- شرق به غرب- 3×25

  پل_عابر
 • تابلو افقی کلارآباد - جنب فست فود نانو- شرق به غرب - 5×10

  تابلو افقی کلارآباد - جنب فست فود نانو- شرق به غرب - 5×10

  بیلبورد
 • تابلو افقی کلارآباد - قبل میدان خوشامیان - شرق به غرب - 5×10

  تابلو افقی کلارآباد - قبل میدان خوشامیان - شرق به غرب - 5×10

  بیلبورد
 • تابلو افقی کلارآباد - مقابل ادیداس - غرب به شرق - 5×10

  تابلو افقی کلارآباد - مقابل ادیداس - غرب به شرق - 5×10

  بیلبورد
 • پل عابر تنکابن ، مقابل دانشگاه آزاد (غرب به شرق) - 3×30

  پل عابر تنکابن ، مقابل دانشگاه آزاد (غرب به شرق) - 3×30

  پل_عابر
 • پل عابر چالوس ، محله عباس کلا (شرق به غرب) -3×25

  پل عابر چالوس ، محله عباس کلا (شرق به غرب) -3×25

  پل_عابر
 • پل عابر زیرآب ، مقابل شهربازی ( جنوب به شمال) - 2.5×24.80

  پل عابر زیرآب ، مقابل شهربازی ( جنوب به شمال) - 2.5×24.80

  پل_عابر
 • پل عابر زیرآب - مقابل شهربازی - جنوب به شمال - 2.5×24.80

  پل عابر زیرآب - مقابل شهربازی - جنوب به شمال - 2.5×24.80

  پل_عابر
 • پل عابر عباس آباد ،اناروم (غرب به شرق) - 3×24

  پل عابر عباس آباد ،اناروم (غرب به شرق) - 3×24

  پل_عابر
 • پل عابر عباس آباد ، پسنده (شرق به غرب) - 3×20

  پل عابر عباس آباد ، پسنده (شرق به غرب) - 3×20

  پل_عابر
 • پل عابر عباس آباد، امرج کلا1(غرب به شرق) - 3×20

  پل عابر عباس آباد، امرج کلا1(غرب به شرق) - 3×20

  پل_عابر
 • پل عابرعباس آباد ، امرج کلا 2 (غرب به شرق) - 3×20

  پل عابرعباس آباد ، امرج کلا 2 (غرب به شرق) - 3×20

  پل_عابر
 • پل عابر عباس آباد، شهرداری ( شرق به غرب ) - 3×20

  پل عابر عباس آباد، شهرداری ( شرق به غرب ) - 3×20

  پل_عابر
 • پل عابرعباس آباد، شهرداری (غرب به شرق ) - 3×20

  پل عابرعباس آباد، شهرداری (غرب به شرق ) - 3×20

  پل_عابر
 • تابلوافقی نوشهر - میدان نوشهر- شرق به غرب - 6×12

  تابلوافقی نوشهر - میدان نوشهر- شرق به غرب - 6×12

  بیلبورد
 • مرزن آباد قبل از ورودی بزرگراه دید از چالوس

  مرزن آباد قبل از ورودی بزرگراه دید از چالوس

 • مرزن آباد قبل از ورودی بزرگراه دید از تهران

  مرزن آباد قبل از ورودی بزرگراه دید از تهران

 • رویان روبروی دانشگاه مازیار

  رویان روبروی دانشگاه مازیار

  پل_عابر
 • نور به طرف چمستان سید کلا

  نور به طرف چمستان سید کلا

  پل_عابر
 • مرزن اباد لعل جار

  مرزن اباد لعل جار

 • کلاراباد روبروی لایکو

  کلاراباد روبروی لایکو

 • فریدونکنار

  فریدونکنار

 • ورودی برندها

  ورودی برندها

  برج_الماس_قو
 • ورودی ساحل دو چپ

  ورودی ساحل دو چپ

  برج_الماس_قو
 • ورودی ساحل دو چپ

  ورودی ساحل دو چپ

  برج_الماس_قو
 • ورودی ساحل دو چپ

  ورودی ساحل دو چپ

 • مرزن اباد ورودی بلوار اصلی شهر

  مرزن اباد ورودی بلوار اصلی شهر

 • مقابل درمانگاه پل سفید

  مقابل درمانگاه پل سفید

 • بهشهر مقابل مرکز پژوهشی

  بهشهر مقابل مرکز پژوهشی

 • دابودشت

  دابودشت

 • بهشهر مقابل دانشگاه ازاد

  بهشهر مقابل دانشگاه ازاد

 • بیلبورد ایزد شهر نارنجستان - گلستان 92

  بیلبورد ایزد شهر نارنجستان - گلستان 92

 • متل قو قبل از رستوران فرزین

  متل قو قبل از رستوران فرزین

 • چمستان بانک ملی

  چمستان بانک ملی

 • نوشهر پل ماشلک

  نوشهر پل ماشلک


دانلود لیست قیمت